KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

HOTİÇ AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İçindekiler
 
 
 
 
 
 
1.     BÖLÜM 1 – GİRİŞ
 
1.1  Giriş
 
Kişisel verilerin korunması, Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır. 
 
İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu politikamız kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. 
 
1.2  Kapsam
 
İşbu Politika, Şirketimiz çalışanları (çalışanlar, stajyerler, hissedarlarımız, yönetim kurulu üyeleri ve/veya temsilcileri) haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 
 
Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
 
Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, işbu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir. 
 
2.     BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
 
2.1   Kişisel Verileri İşleme Prensipleri
 
Şirketimiz kişisel verileri, Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz kişisel verileri, 
 
 •       Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 •       Doğru ve gerektiğinde güncel,
 •       Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 •       İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 
 •       İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
işlemektedir. 
 
2.2   Kişisel Verilerin İşlenmesi
 
2.2.1       Kişisel Verilerin İşlenmesi 
 
Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir. 
 
Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin Özel Nitelikli Kişisel Veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.2.2 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır. 
 
 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasına dayalı olmasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. 
 
 1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. 
 
 1. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 
 
 1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 
 
 1. Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
 1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 
 
 1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
 1. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 
2.2.2       Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 
 
Kişisel verilerin bir kısmı, ‘Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine sebep olma veya ayrımcılığa maruz kalma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir.
 
Özel Nitelikli Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir. 
 
                i.                  Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, 
              ii.                  Kişisel veri sahiplerinin (a) veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ancak kanunlarda öngörülen hallerde (b) sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir. 
 
2.3  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 
Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in işlenme şartları kapsamında Şirketimiz kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir: 
 
(i)     Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
(ii)   Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
(iii)  Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi
(iv)  Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
(v)   Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
(vi)  Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
 
Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-3 (“EK 3- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
 
2.4  Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri 
 
Şirketimiz tarafından Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politikada belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde kişisel veri sahiplerinin Kimlik, İletişim, Finansal, Müşteri, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Fiziksel Mekan Güvenlik, Denetim ve Teftiş, İtibar Yönetimi, Lokasyon, Hukuki İşlem ve Uyum, Talep/Şikayet Yönetimi, Aile Bireyleri ve Yakın, Görsel ve İşitsel, Pazarlama, Araç, Çalışan Adayı, Özlük, Çalışan İşlem, Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim,ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i kategorilerine dahil kişisel verileri işlenmektedir.
 
Söz konusu kişisel veri kategorilerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-4 (“EK 4- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
 
3.     BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 
 
Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel kişisel verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i yurt içinde üçüncü kişilere (“Üçüncü Kişiler”) aktarabilmektedir. Şirketimiz, bu doğrultuda Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 
 
3.1  Kişisel Verilerin Aktarılması 
 
Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda Şirketimiz, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli özeni göstererek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri Üçüncü Kişiler’e aktarılabilmektedir. Ancak, aşağıda yer alan şartların varlığı halinde kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Üçüncü Kişiler’e aktarılabilecektir:
 
 •       Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 •       Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 •       Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’iin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
 •       Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından aktarılması, 
 •       Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 
 •       Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 
 •       Şirket tarafından kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkansızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.
 
 
3.2  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 
 
Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda Şirketimiz, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i veri işleme amaçları doğrultusunda ve gerekli özeni göstererek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli güvenlik önlemlerini alarak yurt içine aktarılabilmektedir. Ancak, aşağıda yer alan şartların varlığı halinde kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızası aranmaksızın Üçüncü Kişiler’e aktarılabilecektir:
 
(i)              veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
(ii)            veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler, ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir. 
 
 
3.3  Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Kategorizasyonları 
 
Şirketimiz, Kanun’un 8’inci      maddesi     ne uygun olarak veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:
 
(i)    Tedarikçiler,
(ii)   İş Ortakları, 
(iii)  AVM Yönetimleri,
(iv)  Referans Paylaşımı Yapılan Kurum ve/veya Kuruluşlar,
(v)   Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ve Kanunen Yetkili Özel Kişiler
 
Söz konusu kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-5 (“EK 5- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişi Kategorileri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.
 
4.     BÖLÜM 4 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 
 
Türk Ceza Kanunu, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü gereği, Şirketimiz tarafından Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin re’sen vermiş olduğu karara veya kişisel veri sahibinin talebine istinaden kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
 
5.     BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI 
 
Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.
 
Bu kapsamda Şirketimiz tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) Şirketimiz bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.
 
5.1  Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Şirketimiz Tarafından Alınan İdari Tedbirler
 
      Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak çalışanlarını eğitmekte ve bilinçlendirilmelerini sağlamaktadır. 
      Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesini temin edilmektedir. 
      Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte, bu kapsamda, Kanun’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilmektedir. 
      Şirketimiz, Kanun’a uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit ederek, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenlenmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
5.2  Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Şirketimiz Tarafından Alınan Teknik Tedbirler
 
      Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve iyileştirilmektedir. 
      Teknik konularda, uzman personel istihdam edilmektedir.
      Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulmaktadır. 
      Şirketimiz bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlar ile sınırlandırılmaktadır. 
      Özel Nitelikli Kişisel Veriler korunmasında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan önlemlere uygun hareket edilmektedir. 
 
5.3  Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
 
Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum Kurul’a ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.
 
6.     BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI 
 
Şirketimiz, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. 
 
T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11’nci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkı da yer almaktadır. Şirketimiz, bu kapsamda, T.C. Anayasası’nın 20’nci ve Kanun’un 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili detaylı bilgilere işbu Politika’nın 7.1’inci bölümünde (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) yer verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
7.     BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 
 
7.1  Kişisel Veri Sahibinin Hakları 
 
Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır: 
 
(1) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Kişisel verilerinin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
7.2  Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 
 
Kanun’un 28’inci maddesinde sayılı hallerde, kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan haklarını ileri süremeyeceklerdir. Zira bu durumlar Kanun’da belirtilen veri koruma kapsamı dışında tutulmaktadır. 
 
Anılan madde kapsamında sayılı haller aşağıda sıralanmaktadır: 
 
(1)     Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
(2)     Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
(3)     Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
(4)     Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 
Kanun’un 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereği, aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 
 
(1)     Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
(2)     Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
(3)     Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
(4)     Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 
7.3  Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması 
 
Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılı haklarına ilişkin taleplerini “Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Başvuru Formu”nu doldurarak yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebileceklerdir. https://www.hotic.com.tr/pages/basvuruformu web adresinde “yazılı” başvuru kanalları ve yöntemlerine açıkça yer verilmiştir.
 
7.4  Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi 
 
Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 
 
Şirketimiz kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Şirketimiz ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. 
 
Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması”) altında yer alan haklara ilişkin talebini anılan usullere uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir. 
 
Kişisel veri sahibinin başvurusuna Şirketimiz yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde on 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir. 
 
 
8.     BÖLÜM 8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ YÖNETİŞİM YAPISI 
 
Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetimin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir. 
 
 •       Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 •       Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 •       Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek, bunları üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 •       Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirket’nın iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
 •       Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek ve iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak,
 •       Kişisel verilerin korunması ve bu kapsamda oluşturulan politikaların uygulanmasını sağlamak konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak,
 •       Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 •       Kişisel veri sahiplerinin, kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,
 •       Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 •       Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek ve bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
 •       Kurul ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek,
 •       Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 1 – Tanımlar

Açık Rıza

:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir.

 

Kişisel Veri

 

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (örn. ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası). Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanunu kapsamında değildir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler anlamına gelmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

 

Veri İşleyen

 

:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir (örn. Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, müşterilere formları imzalatan anketörler, scriptler çerçevesinde arama yapan çağrı merkezi firmaları). 

 

Veri Sorumlusu

 

:

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

:

Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir. 

Mobil İmza 

:

Mobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı ifade etmektedir. 

Güvenli Elektronik İmza

:

Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış, elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı ifade etmektedir. 

 
 
EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri
 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ

 

AÇIKLAMA

Çalışan & Stajyer Adayı

:

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Eski Çalışan & Emekli

:

Şirketimiz ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle (işten ayrılma, işten çıkarılma, emeklilik, vb.) son bulmuş gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Gerçek Kişi Müşteri 

:

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Potansiyel Müşteri

:

Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmamış olup, bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Talep / Şikayet Sahipleri 

:

Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmış olsun veya olmasın görüşlerini/şikayetlerini/önerilerini veya bilgi ve diğer taleplerini Şirketimize ileten gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Kiraya Veren

:

Şirketimiz lokasyonları için kiralanan gayrimenkulleri kiraya veren gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Kiracı / Alt Kiracı

:

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralanması halinde kiracı olan ve/veya Şirketimiz mağazalarının alt kiraya verilmesinde alt kiracı olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Ziyaretçi

:

Şirketimiz fiziksel yerleşkelerin çeşitli amaçlarla gelmiş olan veya Şirketimiz misafir internet erişim ağına katılmış gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Basın

:

Şirketimizin her türlü basın/yayın faaliyetleri için iş birliği içinde bulunduğu basın kuruluşlarında çalışan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Aile Üyeleri 

:

Şirketimiz çalışanlarının aile üyeleri ve/veya yakınları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Hediye Gönderimi Yapılan Kişi

:

Şirketimiz internet sitesi aracılığı ile yapılan alışverişlerde müşterilerimizin ilgili ürünün iletilmesini istediği gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Anket Katılımcısı

:

Şirketimiz anketlerine katılım sağlamış gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Kampanya / Yarışma Katılımcısı

:

Şirketimiz kampanya ve/veya yarışmalarına katılım sağlayan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Sadakat Programı Katılımcıları 

:

Şirketimizin sadakat programlarına katılım sağlamış gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Influencer / Blogger

:

Sosyal medyada belli bir takipçi sayısına ulaşmış ve bu sayede ürün tanıtımı yapan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Canlı Destek Kullanıcısı

:

Şirketimizin internet sitesinde canlı destek hizmetini kullanan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

Tedarikçi veya Tedarikçi Adayı Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı 

:

Şirketimiz ile arasındaki mevcut veya ilerde kurulması muhtemel sözleşmeye istinaden Şirketimize mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin hissedarları & yetkilileri & temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir. 

İş Ortağı veya İş Ortağı Adayı Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı 

:

Şirketimizin iş birliği, iş ortaklığı veya program ortaklığı kurduğu veya ileride kurma niyetinde olduğu tüzel kişi şirketlerin hissedarları & yetkilileri & temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Alt İşveren Hissedarı & Yetkilisi & Temsilcisi & Çalışanı

:

Şirketimiz ile arasında sözleşmeye istinaden Şirketimizin iş ve işlemlerinde alt işveren olarak rol alan şirketlerin hissedarları & yetkilileri & temsilcileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Diğer 3. Kişiler 

:

İşbu Politika ve Hotiç Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında tanımlanmayan diğer gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 3 – Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
 
 

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

 

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi

Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi

Çalışan adayı ve/veya öğrenci ve/veya stajyer yerleştirilmesi için gerekli iç/dış iletişim aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

İş sağlığı ve/veya güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanların işten ayrılmaları halinde referans olunmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası 

Çalışanların çıkış işlemlerinin planlanması ve/veya icrası

Alt işveren çalışanlarının özlük kayıtlarının oluşturulması, denetimi ve/veya takibi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanlar için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

AVM güvenlik politikalarına ve prosedürlerine uyumluluk için gerekli faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası 

Hukuk işlerinin takibi

Resmi kurum ve/veya kuruşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması ve/veya yanıtların kayıt altına alınması

Disiplin/etik süreçleri ile ilgili gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

Şirketimizin yasal uyumluluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şirketimizin iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Suistimal vakalarının önlenmesi, tespiti, soruşturulması ve/veya sonuçlandırılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası 

Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini

Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve/veya takibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası

Müşteri memnuniyeti ve/veya tecrübesine yönelik aktivitelerin planlanması ve/veya icrası

Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi

Kişiye özel pazarlama (segmentasyon, profilleme vb.) ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası

Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası

Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası

Pazarlama amacıyla veri analitiği ve/veya veri zenginleştirme çalışmalarının planlanması ve/veya icrası

Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Kampanya performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Çekiliş/yarışma aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

Ürün ve/veya hizmetlere başvuru ve/veya satış süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi

Satış sonrası destek (tamir, bakım, onarım vb.) faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Sanal pos/nakit tahsilat işlemlerinin planlanması ve/veya icrası

Satın alınan ürünlerin teslimatına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Dijital ve/veya diğer mecralarda toplanan müşteri talep ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi, takibi ve/veya yönetimi

Üyelik oluşturulması

Üyelik bilgisi değişikliği ve/veya iptali işlemlerinin planlanması ve/veya icrası

Ürünlerin/hizmetlerin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya takibi

Fatura tanzimi, doğrulama ve/veya iptali işlemlerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Ürünlerin iadesine/yenilenmesine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Ürün/hizmet garanti süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi

Ürün ve hizmetlerle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası

Siparişlerin alınması, sisteme girişlerinin yapılması ve/veya takibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Ürün/hizmet tanıtımı amaçlı davetlerin ve/veya organizasyonların planlanması ve/veya icrası

Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Mal ve/veya hizmet alım ihalelerine katılım sağlanmasına ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası

Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Mağaza/ vitrin görsel düzenleme ve yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Konaklama ve toplantı organizasyonunun planlanması ve/veya icrası için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

İş faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası

Çalışanlarımızın ve Şirket dışındaki kişilerin bilgiye erişim yetkisinin tanımlanması ve/veya denetimi

Şirketimizle iş ilişkisi içerisindeki 3. kişi şahıs çalışanlarının iş takibinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 Ürün geliştirme/tasarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası 

Bayi çalışanlarına/yetkililerine/hissedarlarına yönelik memnuniyet ve bağlılık faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

 

 

Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası

İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

Potansiyel bayi/iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 4 – Kişisel Veri Kategorileri
 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ 

AÇIKLAMA

 Kimlik Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, mesleki kimlikler ve benzeri dokümanlarda yer alan tüm bilgiler anlamına gelmektedir.

İletişim Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan telefon numarası, adres, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri anlamına gelmektedir.

Finansal Bilgi 

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, her türlü finansal: sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

 

     

     

Müşteri İşlem Bilgisi 

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterimizin ürün ve hizmetlerimize ilişkin kullanımına yönelik talimatları ve talepleri gibi bilgiler anlamına gelmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Şirketimiz ticari faaliyetleri yürütülürken, Şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir. 

Risk Yönetimi Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Şirketimiz politikaları ve mevzuatsal yükümlülükler gereği risklerini minimize edebilmek adına işlenen (örn. kişilerin kredibilitesi) kişisel veriler anlamında gelmektedir. 

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.

Lokasyon Bilgisi 

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişisel veri sahibinin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler anlamına gelmektedir.

     

     

     

 Risk Yönetimi Bilgisi 

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan Şirket’in ticari itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler anlamına gelmektedir. 

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.

 

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.

 

 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar     

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan fotoğraf-video vb. görsel veya işitsel niteliğine haiz veriler anlamına gelmektedir. 

Pazarlama Bilgisi 

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler anlamına gelmektedir.

 Araç Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlara ilişkin bilgiler anlamına gelmektedir. 

Mesleki Deneyim Bilgisi 

:

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş      çalışan ve/veya stajyer adaylarımızın ve çalışan/stajyerlerimizin mesleki deneyim      bilgileri anlamına gelmektedir. 

Özlük Bilgisi

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan eski çalışanlarımızın özlük haklarının ve dosyalarının oluşturulmasına temel olacak bilgiler anlamına gelmektedir. 

Sağlık Bilgisi     

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, sağlık bilgisi      anlamına gelmektedir. 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, adli sicil kaydı bilgisi anlamına gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 5 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişi Kategorileri 
 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

AÇIKLAMA

Tedarikçiler

:

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimiz emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan taraflar anlamına gelmektedir.

İş Ortakları 

:

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş birliği içerisinde bulunduğu taraflar ve hissedar ortaklığı nedeniyle Şirketimizin faaliyetlerini ortak yürüttüğü firmalar anlamına gelmektedir.

AVM Yönetimleri

:

Şirketimiz mağazalarının ve/veya bayi mağazalarının bulunduğu alışveriş merkezlerinin yönetimleri anlamına gelmektedir.

Referans Paylaşımı Yapılan Kurum veya Kuruluşlar 

:

İnsan kaynakları süreçlerinde referans verilmesi amacıyla Şirketimizin eski çalışanlarına ait bilgileri talep eden resmi ve özel kurumlar anlamına gelmektedir.

Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ve Özel Kişiler

:

İlgili mevzuat hükümlerine göre kurulan kamu kurumları veya özel kişiler anlamına gelmektedir.