HOTİÇ AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TALEP / ŞİKAYET VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

 1.          VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Hotiç Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.hotic.com.tr/pages/kisiselverilerinkorunmasiweb adresindenerişilebilen Hotiç Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 

 1.          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

 1.          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

 1.          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından dijital ve/veya diğer mecralarda toplanan müşteri talep ve/veya şikayetlerinin değerlendirilmesi, takibi ve/veya yönetimi amacıyla ve elektronik ve/veya fiziki ortamda e-posta, telefon / çağrı merkezi ve Şirketimizin internet sitesi yöntemi ile toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1.          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 •          Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •          Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 •          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.